Samnur_114

AR ƏM.maddə 3

Maddə 3. Bu Məcəllədə istifadə edilən əsas anlayışlar vəzifələri və prinsipləri Müəssisə — mülkiyyətçinin təşkilati-hüquqi formasından, adından və fəaliyyət növündən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaratdığı hüquqi şəxs, onunvə xarici hüquqi şəxsinfilialı, nümayəndəliyi. İşçi — işəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi (kontrakt) bağlayaraq müvafiq iş yerində haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəxs. İşəgötürən — …

AR ƏM.maddə 3 Read More »

AR ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ MADDƏ 2

Maddə 2. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin vəzifələri və prinsipləri Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi işçilərlə işəgötürənlər arasında yaranan əmək münasibətlərini, habelə onlarla müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanları, hüquqi şəxslər arasında həmin münasibətlərdən törəyən digər hüquq münasibətlərini tənzim edir. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi fiziki şəxslərin əmək hüquqlarının və bu hüquqların həyata keçirilməsini təmin edən qaydaların minimum normalarını müəyyən …

AR ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ MADDƏ 2 Read More »

AR Əmək Məcəlləsi. maddə 1

Maddə 1.Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi sistemi: bu Məcəllədən; Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarından; müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyəti çərçivəsində qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlardan; əmək, sosial-iqtisadi məsələlərlə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bağladığı və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir.

Məhkəmələrdə işlərin aparılması

Введите текст заголовка      Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Sahibkarlar üçün hüquqi xidmətlər

Sahibkarlar üçün hüquqi xidmətlər 1.Оказание юридической помоши в сфере налогооблажения  2.Полное юридическое сопровождение хозяйственной деятельности предприятия. Полное или абонентское юридическое обслуживание— это надёжная правовая защита бизнеса.  3.Регистрация компаний  4.Содействие при оформлении сертификатов и лицензий  5.Ведение дел в арбитраже и зашита прав предпринимателей.  

Biznesin hüquqi müşaiyəti

Biznesin hüquqi müşaiyəti 1.Оказание юридической помоши в сфере налогооблажения  2.Полное юридическое сопровождение хозяйственной деятельности предприятия. Полное или абонентское юридическое обслуживание— это надёжная правовая защита бизнеса.  3.Содействие при оформлении сертификатов и лицензий  4.Ведение дел в арбитраже и зашита прав предпринимателей.

Kadr işlərinin aparılması

Kadr işlərinin aparılması      Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Miqrasiya xidmətləri

Miqrasiya xidmətləri      Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Vergi-məsləhət xidmətləri

Vergi-məsləhət xidmətləri      Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı

Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı( MMC, ASC) . Xarici şirkətin Azərbaycanda Filial və ya Nümayəndəliyinin qeydiyyatı          Мы готовы предложить своим потенциальным клиентам весь пакет услуг по оперативной регистрации в Азербайджане компаний, планирующих ведение хозяйственной деятельности. Наши специалисты разработают для вашей фирмы устав, образцы подписей и другие необходимые документы, которые следует предоставить в соответствующие …

Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı Read More »